เวลาทำการ : พ.ย. 64 (จ-ศ) ช่วงเช้า 7.30-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (ส) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. ช่วงบ่าย 15.30-18.30 น. (อ) ช่วงเช้า 8.00-12.00 น. PHONE : 080-8639556 , 095-2845589
ข่าวสารความรู้ / โปรโมชั่น
Category
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย
ตารางการให้วัคซีน
Posted : 20 Mar 2021
Detail :
<< ???? ????ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย ???? ????>>
...
- วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
** วัคซีนหัด หัดเยอรมันคางทูม ครั้งที่ กระตุ้นเร็ว ขึ้นจากเดิม อายุ 2 ปี 6 เดือน เป็นอายุ 1 ปี 8 เดือน
1) ให้วัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 18 เดือนในพื้นที่ที่มีรายงานโรคหัดจำนวนน้อย
อาจฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 12 เดือน
2) ในกรณีที่มีการระบาดหรือสัมผัสโรค ควรเริ่มฉีดวัคซีนและฉีดให้ครบโดยเร็ว ดังนี้
- สามารถเริ่มฉีดเข็มแรก ตั้งแต่อายุ 6-9 เดือน ให้ฉีดช้ำเข็มที่ 2 ที่อายุ 12 เดือน และเข็มที่ 3 ที่อายุ 18 เดือน
ถ้าเริ่มฉีดเข็มแรกตั้งแต่อายุ 9-12 เดือน ให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน ได้ 2 เข็มถือว่า
ถ้าเริ่มฉีดเข็มแรกหลังอายุ 12 เดือน ให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน ได้ 2 เข็มถือว่าฉีดครบ
3) ในกรณีที่ต้องการควบคุมการระบาดของหัด อาจใช้วัคซีนหัต-หัดเยอรมัน (MR) แทนได้ในเด็กที่อายุมากกว่า 4 ปีและผู้ใหญ่
4) ในกรณีที่ต้องการฉีดวัคซีน หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และอีสุกอีใสในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วัคซีนรวม
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV) แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ทุกครั้งในเด็กอายุตั้งแต่ 1-12 ปี
5) การใช้วัคซีนรวม MMRV ในเด็กอายุ 12-23 เดือน เข็มแรกมีโอกาสเกิดการชักจากไข้ได้มากกว่าการฉีดแยกเข็ม
สำหรับการให้วัดซีนรวม MMRV ที่อายุ 2-4 ปี พบมีอาการข้างเคียงไม่แตกต่างกัน
6) กรณีที่เคยได้วัคซีน MMR หรือ V2V มาก่อน แนะนำให้ วัคซีนรวม MMRV ห่างจากวัคซีน MMR และ VZV
ครั้งก่อน อย่างน้อย 3 เดือน
----
- วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
** ไข้สมองอักเสบเจอี ฉีดที่อายุ 9-12 เดือน เข็มที่ 2 ห่างกันจากเข็มแรก 1 ปี
1) วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (inactivated, JEVAC") ฉีด 3 ครั้ง เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป เข็มต่อมา อีก 1-4
สัปดาห์ และ 1 ปีตามลำดับ
2) วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต (ive JE; CD-JEVAX" และ IMOJEV"THAIEV") ให้ฉีด 2 ครั้ง เข็มแรกที่อายุ 9-12
เดือน เข็มต่อมาอีก 12-24 เดือน live JE ทั้งสองขนิดสามารถใช้แทนกันได้
3) สามารถใช้วัคนชนิด live JE ฉีดกระตุ้นในผู้ที่เคยฉีดวัคซีน inactivated JE ได้ และสามารถใช้วัคซีน
inactivated JE ฉีดกระตุ้นในผู้ที่เคยฉีด Iive JE ได้ โดยห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน
4) ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซื้อไม่มีชีวิตชนิด mouse-brain derived vaccine ครบแล้ว อาจพิจารณาให้วัคซีนชนิด
เชื้อมีชีวิตกระตุ้นช้ำอีก 1 ครั้ง โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 1 ปี
----
- วัคซีนอีสุกอีใส
** สุกใสเข็มแรกฉีดหลังอายุ 12 เดือน เข็มที่สองหลังอายุ 18 เดือน
1) ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป แนะนำให้ฉีดเข็มแรกอายุ 12-18 เดือน
2) อาจพิจารณาให้ฉีดเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 18 เดือน ถึง 4 ปี อาจฉีดเข็มที่ 2 ก่อนอายุ 4 ปีได้ในกรณีที่มีการระบาด โดย
ต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน อาจใช้วัคน MMRV แทน MIMR และ VZV แบบแยกเข็ม (ดูในข้อ 7)
3) ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีดสองเข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
----
-วัคซีนพิษสุนัขบ้า
** เด็กที่ในบ้านมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมาแมว หรือมีความเสี่ยงโดนสัตว์กัดแนะนำฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบล่วงหน้าได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่อายุ 2เดือน ฉีด2ครั้ง ในวันแรก และวันที่7 ( day 0,7)
หากโดนสัตว์กัดภายใน6เดือน ฉีดวัคซีนกระตุ้น เพียง 1 ครั้ง หากเกิน 1 เดือน ฉีดกระตุ้น 2 ครั้งในวันที่ 0,3 โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันรอบแผล (ERIGหรือ HRIG)
****
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รูป

 รูป : คลิกดูรูป

รูป

 รูป : คลิกดูรูป